Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Faculty of Business Studies

​​​

Contact

Subjects: Datenschutzrecht, IT-Recht, Compliance
Capacities: Lehrbeauftragte
Rechtsanwalt Datenschutzrecht-Praxis Düsseldorf www.datenschutzrecht-praxis.de